Διατλαντικο Εργαστηριο Πολιτικης (Transatlantic Policy Lab)

Διαβάστε τις Προτάσεις του Εργαστηρίου για μια Ισότιμη και Ανθεκτική Αθήνα εδώ.(ελληνική έκδοση)

Διαβάστε τις Προτάσεις του Εργαστηρίου για μια Ισότιμη και Ανθεκτική Αθήνα εδώ.(αγγλική έκδοση)

Το Ίδρυμα Bertelsmann, με την γενναιόδωρη υποστήριξη του ιδρύματος Open Society Foundations σε συνεργασία με το δίκτυο των 100 Ανθεκτικών Πόλεων του Iδρύματος Rockefeller και το German Marshall Fund των Ηνωμένων Πολιτειών (GMF) δημιούργησαν το Διατλαντικό Εργαστήριο Πολιτικής (TAPL). Μια αμερικανική πόλη (Βοστώνη) και μια ευρωπαϊκή πόλη (Αθήνα) επιλέχτηκαν ως πιλοτικοί εταίροι με σκοπό την αξιολόγηση, την ανάλυση και την υλοποίηση πολιτικών. Το Εργαστήριο συγκέντρωσε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων σε διάφορους τομείς από την Αμερική και την Ευρώπη με σκοπό την εξεύρεση καινοτόμων προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση του ζητήματος της κοινωνικής ανισότητας. Στην ομάδα ανατέθηκε να εντοπίσει και να σχεδιάσει πολιτικές με σκοπό ορισμένες από αυτές να εφαρμοστούν σε κάθε πόλη-πιλότο.

Το Εργαστήριο της Αθήνας σχεδιάστηκε με σκοπό να στηριχθεί στα βασικά ευρήματα της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης της Αθήνας, η οποία οργάνωσε και κατέταξε τις προτεραιότητες, που αποτελούν ευκαιρίες για την ανθεκτικότητα του δήμου με βάση το ενδιαφέρον και την συμμετοχή του κοινού. Οι προτάσεις αυτές ενσωματώθηκαν τελικά στην Στρατηγική Ανθεκτικότητας της Αθήνας.

Τον Ιούνιο του 2016 διεξάχθηκε στην Αθήνα ένα διερευνητικό σεμινάριο από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων προερχόμενων από την τοπική αυτοδιοίκηση, το μη-κερδοσκοπικό και τον ιδιωτικό τομέα. Συμμετείχαν συνολικά οκτώ Αμερικανοί και οκτώ Ευρωπαίοι εμπειρογνώμονες από διάφορους τομείς. Οι 16 συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, την συνοδεία των οποίων ανέλαβαν τοπικοί εμπειρογνώμονες. Κάθε ομάδα εμπειρογνωμόνων επικέντρωσε την προσοχή της στις δυο γειτονιές της Αθήνας: την πλατεία Βικτωρίας και την πλατεία Αυδή. Δύο θέματα επελέγησαν ως κύριο σημείο στο πεδίο της κοινωνικής ισότητας και της ανάπτυξης για όλους στην Αθήνα. Τα θέματα αυτά ήταν η δημιουργία θέσεων εργασίας, η απασχόληση και η επιχειρηματικότητα καθώς και η αναβίωση των δημόσιων χώρων για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις σε κάθε γειτονιά.

Το Εργαστήριο της Αθήνας αποτέλεσε μια εντατική, επιτόπια άσκηση ειδικά μελετημένη ώστε να παράγει στοχευμένες και υλοποιήσιμες προτάσεις στηριγμένες σε πληροφορίες που αντλήθηκαν από την ίδια την κοινότητα. Τα ευρήματα του εργαστηρίου συνιστούν για τον δήμο Αθηναίων ένα υπόμνημα που οριοθετεί και περιλαμβάνει συγκεκριμένες προτάσεις βελτίωσης της κοινωνικής ισότητας και των οικονομικών ευκαιριών στις δύο συνοικίες-στόχους καθώς και ανασκόπηση των βέλτιστων πρακτικών (πολιτικών και έργων ή δράσεων). Καρπός της συνεργασίας του εργαστήριου με τον δήμο Αθηναίων και τους τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς είναι οι ακόλουθες συστάσεις που αφορούν τρία θεματικά πεδία: Εμπιστοσύνη και υπευθυνότητα, επιχειρηματικότητα και αναβίωση του δημόσιου χώρου.

Η ομάδα που ανέλαβε το θέμα της εμπιστοσύνης, της υπευθυνότητας και της καινοτομίας υπέβαλλε προτάσεις που στηρίζουν έναν λειτουργικότερο, προσιτό και ανοικτό σε όλους δήμο που βελτιώνει την ευημερία και τις ευκαιρίες προσφέροντας σε όλους τους Αθηναίους την δυνατότητα να ευδοκιμήσουν. Η ομάδα αυτή προτείνει μια δημοτική πρωτοβουλία με σκοπό την αλλαγή της κουλτούρας που αφορά τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση εξυπηρετεί τους πολίτες. Αυτό συνεπάγεται τη διαφάνεια και την υπευθυνότητα από την μεριά του δήμου αλλά και οδηγεί στην κινητοποίηση και συνεργασία των πολιτών ώστε η Αθήνα να καταστεί λειτουργικότερη, προσιτή και ανθεκτική πόλη ανοικτή σε όλους.

Η ομάδα που ανέλαβε τη θεματική της επιχειρηματικότητας ανέπτυξε προτάσεις με σκοπό την προαγωγή της ανθεκτικότητας μέσω πρωτοβουλιών ενίσχυσης της εμπιστοσύνης, της παιδείας, της υγείας και της απασχόλησης. Σε επίπεδο πόλης, το εργαστήριο στόχευσε στην προαγωγή των επιχειρηματικών ευκαιριών μέσω υποστήριξης της ατομικής πρόσβασης σε νόμιμες περιοδικές δραστηριότητες καθώς και μέσω της εκμετάλλευσης του συγκριτικού πλεονεκτήματος της Αθήνας στον τομέα του ιατρικού τουρισμού. Σε επίπεδο γειτονιάς, το εργαστήριο στόχευσε στην υιοθέτηση στρατηγικών κινητοποίησης της νεολαίας και ανάπτυξης στερεών σχέσεων μεταξύ θεσμών και κοινότητας.

Η ομάδα της αναβίωσης του δημόσιου χώρου εστίασε την προσοχή της στην ανάπτυξη εξειδικευμένων τακτικών προσαρμοσμένων στο συγκεκριμένο πλαίσιο με στόχο την προαγωγή της κοινωνικής ισότητας στην Αθήνα. Ο επαναπροσδιορισμός του δημόσιου χώρου κατέχει θεμελιώδη ρόλο στην διαδικασία αυτή καθώς συνιστά σημείο συνάντησης των ανθρώπων, των ιδεών και των πολιτικών. Πράγματι, ο δημόσιος χώρος είναι το σημείο ανταλλαγής απόψεων των πολιτών αλλά το σημείο συνάντησης της συλλογικής κουλτούρας, της πολιτικής, της οικονομίας και της οικολογίας. Ο δήμος Αθηναίων οφείλει, συνεπώς, να καταβάλει συντονισμένες προσπάθειες ώστε να ενεργοποιήσει την συμμετοχή, τις απόψεις, την γνώση και τις πρακτικές των πολιτών μέσω του δημόσιου χώρου. Οι συστάσεις των εμπειρογνωμόνων της ομάδας αναβίωσης του δημόσιου χώρου κατανέμονται σε τρία επίπεδα. Τα επίπεδα αυτά ευθυγραμμίζονται τόσο με βραχυπρόθεσμες, όσο και μακροπρόθεσμες ευκαιρίες αλλά και πιλοτικές δράσεις που έχουν ως στόχο να αποτελέσουν κίνητρο για περαιτέρω έργα και δραστηριότητες.

Οι προτεινόμενες πολιτικές του Εργαστηρίου παρουσιάστηκαν στον Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους του δήμου της Αθήνας, στη Συντονιστική Επιτροπή Ανθεκτικότητας της Ανθεκτικής Αθήνας και σε σειρά άλλων ενδιαφερόμενων φορέων. Πολλές από τις ευκαιρίες αυτές έχουν ήδη ενσωματωθεί στην Στρατηγική Ανθεκτικότητας της Αθήνας και έχουν επηρεάσει βαθιά και συνολικά την ίδια τη στρατηγική, αλλά και την γενικότερη πορεία προς την ανθεκτικότητα